Salgsbetingelser for kjøp på siden www.macncarry.com

Kjøp foretatt på macncarry.com er regulert av Forbrukertilsynets standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukertilsynets salgsbetingelser har som formål å sikre at handel over internett skjer i overensstemmelse med gjeldende forbrukerlovgivning, herunder avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven og ehandelsloven. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Generelt om salgsbetingelsene 

Disse vilkårene og bestemmelsene gjelder når du som forbruker foretar en bestilling på macncarry.com. For å fullføre ditt kjøp og foreta betaling på Macncarry sin nettside må du som forbruker aktivt sette deg inn i og akseptere vilkårene i salgsbetingelsene før bindene avtale inngår, og forpliktes å følge disse i sin helhet.

1.    Avtalen

Avtalen mellom kjøper (forbruker) og selger (næringsdrivende) består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.  

2.   Partene

Avtalen er inngått mellom kjøper og selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

Selger er Macncarry AS

Organisasjonsnummer: 927 084 570 

Adresse: Rådhusgata 15, 3211 Sandefjord 

Epost: post@macncarry.com

Telefonnummer: 92 26 37 00 

3.    Pris

Prisene som oppgis i nettbutikken inkluderer merverdiavgift og andre avgifter. Opplysninger om totale kostnader, inklusive avgifter og leveringskostnader spesifiseres i bestillingsløsningen før kjøper gjennomfører bestillingen. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4.    Avtaleinngåelsen

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forkommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil i annonser o.l og/eller på nettsted av vesentlig størrelse kan selger ensidig endre, annullere eller avvise bestillingen, til tross for at kjøper har mottatt ordrebekreftelse. 

5.    Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

Når du velger betalingsmetode Klarna faktura får du 30 dagers gratis kreditt. Faktura sendes ut fra Klarna på epost når bestillingen fullføres og sendes fra vårt lager. Du betaler faktura i nettbanken eller i Klarna-app. For å betale med fakturabetaling eller delbetaling med fast nedbetalingstid gjennom Klarna, aksepterer kjøper Klarnas vilkår (se link til Klarnas vilkår). Avhengig av hvilken betalingsmåte kjøper velger, vil det kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves om kjøper i kassen. 

Ved spørsmål rundt Klarna betaling: (Trykk her for å komme til Klarnas kundeservice)https://www.klarna.com/no/kundeservice/

Les mer om Klarna her: (Klarnas brukervilkår) https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/user og (Klarnas personvernserklæring) https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/privacy

Kjøp gjort av mindreårige

Mindreårige kan kjøpe varer over internett dersom de selv råder over midlene. Det er ikke tvilsomt at midler på bankkontoen til en mindreårig i utgangpunktet er stilt til rådighet for vedkommende dersom den mindreårige har fått utstedt et bankkort som er knyttet til den aktuelle kontoen. Vergen må gi sitt samtykke på at banken skal kunne aktivere en mindreårigs bankkort for kjøp over internett. Er kjøperen under 18 år, kan ikke vedkommende betale for varen med etterfølgende faktura. Det er fordi mindreårige ved etterfølgende betaling vil stifte gjeld, noe som er forbudt etter vergemålsloven §9, jf. § 40.

6.    Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/huns representant, har overtatt varen. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

7.    Risikoen for varen 

Risikoen for varen overføres fra selger til kjøper når han/hun, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dersom kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet i henhold til avtalen og er klar til levering, bærer kjøper risikoen for tap og skade som skyldes varens egenskaper, selv om varen ikke er levert til kjøper. 

Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. 

8.    Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. 

Kjøperen må gi selger beskjed om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig brev, e-post med referanse til ordrenummer. 

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder etter at varen er mottatt. 

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen. Tilbakebetaling skal finne sted innen 30 dager etter at selgeren mottar produktet eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet til selger. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Er det lastet inn data av kjøper på en telefon, nettbrett eller Pc før produktet blir returnert, vil kjøper bli belastet 200kr i gebyr for kostnaden av å slette innhold.

9.    Forsinkelse og manglende levering 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunkt er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.  

10.    Reklamasjon

Etter at kjøper har mottatt produktene, anbefales det at kjøper så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpernes side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Det anbefales av bevishensyn at reklamasjon bør skje skriftlig. Melding om reklamasjon kan sendes på epost til: post@macncarry.com . 

Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

11.    Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. 

Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom selgeren venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen kan selger heve kjøpet. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

12.    Personopplysninger

Ved å akseptere salgsbetingelsene gir kjøpet samtykke til at Macncarry AS kan oppbevare og lagre personopplysningene som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene i henhold til avtalen som er inngått. Herunder navn, telefonnummer, epost-adresse og leveringsadresse som er nødvendig informasjon for å kontakte kjøper og transportering av varer. Selger er pålagt å oppbevare denne informasjonen som dokumentasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og håndtering av garanti, reklamasjon og angrerett. 

Personvernerklæring for Macncarry AS kan leses HER. 

13.    Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Sist oppdatert 10. november 2023 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - 0.00kr
0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty